1.  V hotelu může bydlet pouze osoba, která je řádně přihlášena u ubytovatele. V rámci přihlašovací povinnosti je ubytovaný povinen předložit platný OP nebo platný cestovní pas, popř. povolení k pracovnímu pobytu. Host bude zapsán do evidence ubytovaných.
 2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin. Do té doby pokoj rezervuje, není-li předem domluveno jinak.
 3. Ubytování probíhá od 12:00 do 22:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytovaní po předchozí domluvě.
 4. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nejpozději v 10.00 hodin. Pokud opustí pokoj později nebo zde ponechá své věci, vyhrazuje si provozovatel právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců hotelu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.
 5. Snídaně se podávají od 7:00 do 9:00, není-li předem domluveno jinak.
 6. Host odpovídá za elektronický čip od pokoje a vstupních prostor. Ztrátu čipu je host povinen neprodleně nahlásit ubytovateli. V případě, že tak neučiní, ubytovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou čipu. Za ztracený čipu je host povinen zaplatit 1000,- Kč.
 7. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 8. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. Při hrubém znečištění pokoje bude účtován poplatek 1 000,- Kč.
 9. Hosté nesmí v pokojích nebo jiných prostorách hotelu provádět bez souhlasu ubytovatele změny, úpravy, opravy apod.
 10. V objektu hotelu a v pokojích nesmí host bez povolení ubytovatele používat vlastní elektrické spotřebiče vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, dále osobní počítače a nabíječky mobilních telefonů.
 11. Provozovatel hotelu neručí za věci vnesené hostem do hotelu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti). Cenné věci a větší finanční obnosy si ubytovaný může uložit do trezoru ubytovatele.
 12. V celém objektu platí zákaz kouření a rozdělávání ohně. Dojde-li k porušení zákazu, je provozovatel oprávněn požadovat po hostovi zaplacení sankce ve výši 1000,- Kč a náhradu všech vzniklých škod.
 13. Při odchodu z pokoje je ubytovaný povinen uzavřít okna, dveře, vodovodní uzávěry a čip odevzdat ubytovateli.
 14. V době od 22.00 do 7.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 15. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu až po schválení ubytovatele, a to za úhradu dle platného ceníku a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete.
 16. V případě zjištění požáru je host povinen ho vlastními silami uhasit, popř. jej ohlásí na telefonní číslo 150 a ihned provozovateli objektu.
 17. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, příp. zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám.
 18. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je k dispozici u ubytovatele a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Jan Szepeši, manažer hotelu +420 776 806 422

Restaurace a hotel U Koníčka +420 384 420 747

www.konicek.cz

Tísňové volání:

SOS 112

Hasiči 150

Zdravotnická záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156, +420 602 486 070

 

Dačice 1. 5. 2018

buy clomid on antiestrogensonline.net