Preambule

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi společností JSWK s.r.o., IČ: 25189646, se sídlem Palackého nám. 50/I., 38001 Dačice, jako ubytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a  fyzickou nebo právnickou osobou, jako ubytovaným (dále jen „objednatel“), jehož předmětem je ubytování v hotelu U Koníčka na adrese Palackého nám.50/I.,  38001 Dačice (dále jen „hotel“). JSWK s.r.o. je provozovatelem hotelu. VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva“) okamžikem jejího uzavření (akceptací objednávky).

Článek I.

 1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání ubytování, sjednání jeho podmínek a akceptaci konečné objednávky ze strany poskytovatele.
 2. Objednávky ubytování mohou být objednatelem činěny v elektronické podobě prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách hotelu www. konicek.cz, prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo osobně v hotelu.
 3. Objednávka ubytování je návrhem smlouvy a samotná smlouva o ubytování je uzavřena potvrzením objednávky poskytovatelem prokazatelným způsobem, nejčastěji emailovou komunikací, písemně nebo předáním čipu.

Článek II.

Smlouva o ubytování

Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené (dále vše souhrnně jen „ubytování“ nebo „služby“) a objednateli právo tyto služby odebrat a povinnost uhradit poskytovateli za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Článek III.

Nástup ubytování

 1. Při nástupu ubytování se každý host prokáže odpovědnému zaměstnanci hotelu občanským průkaze či jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii. Po splnění této povinnosti včetně vyplnění ubytovacího lístku jej ubytovatel ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.
 2. Nedílnou součástí těchto VOP je ubytovací řád. Objednatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení ubytovacího řádu. Ubytovací řád je též dostupný v listinné podobě na každém hotelovém pokoji. Objednatel potvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem.

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Aktuální ceny ubytování a služeb jsou stanoveny ubytovatelem a zveřejněny na webových stránkách hotelu www.konicek.cz .
 2. V cenách je zahrnut místní ubytovací poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou.
 3. Objednatel je povinen uhradit při ukončení ubytování sjednanou cenu.
 4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu ze strany objednatele je objednatel povinen uhradit poskytovateli sjednanou cenu v plné výši.

Článek V.

Storno ubytování

 1. Objednatel má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy o ubytování. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno poskytovateli.
 2. Při odstoupení od smlouvy více jak 2 dny před sjednaným datem nástupu ubytování nepožaduje poskytovatel žádný storno poplatek.
 3. Při odstoupení od smlouvy méně jak 2 dny před sjednaným nástupem pobytu je objednatel povinen uhradit 100% z celkové ceny objednaného pobytu.
 4. Poskytovatel může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže objednavatel nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány – úmrtí, nemoc objednavatele, živelná pohroma znemožňující nástup ve stanoveném termínu.
 5. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován nejpozději do 21 dnů fakturou, kterou ná poskytovatel právo objednateli zaslat a objednatel je povinnen tuto fakturu uhradit.

Článek VI.

Další ujednání

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy v případě, že objednatel poruší smlouvu, tyto VOP nebo ubytovací řád podstatným způsobem nebo v porušování svých povinností přes výzvy poskytovatel opakovaně pokračuje.
 2. Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli náhradu škody za zničení, poškození či zničení pokoje či vybavení pokoje.
 3. Poskytovatel souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, informuje objednatele, jako spotřebitele, o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených poskytovaných prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 12000. Dalšími subjekty v případě řešení vzájemných sporů podle povahy sporu mohou být zejména též příslušné živnostenské úřady vykonávající živnostenskou kontrolu a Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 4. Pokud vztah založený smlouvou o ubytování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Článek VII.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ochrana osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo je odmítnout. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy o ubytování a pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele (zejm. zák.č.565/1990 Sb. V platném znění a zák.č. 326/1999 Sb. v platném znění) je naopak povinné.
 2. Objednatel uzavřením smlouvy o ubytování vyjádřil souhlas poskytovateli zasílat obchodní sdělení a informace související se službami, zbožím nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele.
 3. V případě poskytnutí osobních údajů má objednatel právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat.
 4. Ochranu osobních údajů zajišťuje poskytovatel podle „Zásad zpracování osobních údajů“, které jsou nedílnou součástí VOP.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2018

https://sleepingpills365.net