Vážení hosté, návštěvníci, klienti, obchodní partneři,
v rámci služeb, které Vám naše společnost JSWK s.r.o. (dále jen „společnost“) poskytuje, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší společností v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem společnost získává, používá a zpracovává osobní údaje, které jí byly poskytnuty v souvislosti s poskytováním ubytování a služeb.

Osobní údaj

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, příjmení, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je hotel U Koníčka provozovaný společností JSWK s.r.o., IČ: 25189646, se sídle Palackého nám. 50/I., 380 01 Dačice.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje společnosti poskytujete následujícími způsoby:

  1. Rezervací ubytování a služeb přes rezervační formulář na webových stránkách www.konicek.cz nebo e-mailovou komunikací.
  2. Komunikací s jednotlivými odpovědnými pracovníky společnosti.
  3. Vyplněním ubytovacího lístku.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost zpracovává pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě.

Dále Vaše osobní údaje společnost zpracovává na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 235/2004, o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

Osobní údaje společnost zpracovává také na základě oprávněného zájmu. Oprávněný zájem společnosti spatřujeme především v ochraně majetku, ochraně zdraví a v informování zákazníků o službách, které společnost nabízí.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Společnost může poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám pouze s Vaším souhlasem. Bez Vašeho souhlasu poskytuje společnost Vaše osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací atd. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných dat.

Poskytování osobních údajů do třetích zemí

Společnost JSWK s.r.o. nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí.

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní  titul

Upřesnění právního titulu-zákon

Zdroj – od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

Rezervace ubytování – příjem informací z rezervačního webového formuláře

nebo e-mailem

Rezervace pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Rezervační webová stránka, subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

Nejsou

Rezervace ubytování – telefonicky a osobně v hotelu

Rezervace pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

Nejsou

Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů

Zajištění pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

Nejsou

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Právní povinnost

§102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu námitky

Cizinecká policie

Evidence hostů v databázi hostů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

Účtenky a faktury – doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Uzavření nebo plnění smlouvy

Zákon č.235/2004 Sb., o DPH § 35, § 36

Subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly – zákonná odůvodnění zpracování, jsou identifikovaná v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – doba, po kterou jsme oprávněni nebo povinni osobní údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – další příjemci, kterým Vaše údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“ znamená to, že údaje nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Popis práv subjektu údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovány) máte k Vašim osobním údajům tato práva:

Požadovat výpis

Jedná se o výpis udajů, které o Vás vedeme, tzn. právo na přístup. Výpis vedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznaná.

V případech uvádění Vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tato činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme  za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech-plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom Vám na Vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Odpovědným pracovníkem hotelu bude ověřena Vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s Vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení Vám bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující časové a administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li žádost poslat elektronicky, pak pouze prostřednictvím datové schránky.

V případě, že vzniknou pochybnosti o Vaší totožnosti, jsme oprávněni Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Zabezpečení osobních údajů 

 K zabezpečení osobních údajů společnost využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracuje pouze proškolený personál.

 

Platnost a účinnost Zásad zpracování osobních údajů od 24.5.2018

HOTEL U KONÍČKA

JSWK s.r.o., se sídlem Palackého nám. 50/I., 380 01 Dačice, IČ: 25189646

achat zolpidem en ligne achat stilnox en ligne